અગાઉની પરીક્ષામાં પૂછાયેલા પ્રશ્નો : મહત્વના દિવસો / previous exam questions

Quiz Application અગાઉની પરીક્ષામાં પુછાયેલા પ્રશ્નો : 5 Topic : મહત્ત્વના દિવસો કુલ પ્રશ્નો : 20 દરેક પ્રશ્ન માટે 25 Sec નો સમય છે. Start The Quiz Time’s Up score: Next question See Your Result Quiz Result by naukridarshan.in Total Questions: Attempt: Correct: Wrong: Percentage: Start Again Go To Home

PSI/Constable 2022- Lokrakshak bharti board recruitment for 10459 post

Job/Post Name: PSI/Constable- LRB (Lokrakshak Bharti Board ) Job Description :- Lokrakshak Bharti Board (LRB) Recruitment for Constable Posts 2022 Total Posts: 10459 Posts   Eligibility criteria/ Educational Qualification: Minimum 12th pass How to Apply for :  Candidates can apply online via the official website for the post of police bharti 2021 gujarat -Lokrakshak Bharti Board (LRB) … Read more