પોલીસ કોન્સ્ટેબલ 2019માં લેવાયેલ પેપરનાં પ્રશ્નો / police constable 2019 paper questions

Quiz Application Topic : પોલીસ કોન્સ્ટેબલ Paper 2019 કુલ પ્રશ્નો : 50 દરેક પ્રશ્ન માટે 60 Sec નો સમય છે. બધાને ટેસ્ટ માટે Best of Luck Start The Quiz Time’s Up score: Next question See Your Result Quiz Result by naukridarshan.in Total Questions: Attempt: Correct: Wrong: Percentage: Start Again Go To Home