ગુજરાતી શબ્દભંડોળ | Gujarati grammer test 2 | ગુજરાતી વ્યાકરણ 2

Quiz Application

તલાટી કમ મંત્રી ટેસ્ટ

Topic : ગુજરાતી શબ્દભંડોળ

કુલ પ્રશ્નો : 20

દરેક પ્રશ્ન માટે 30 Sec નો સમય છે.

Time’s Up

score:

Quiz Result

by naukridarsha.in

Total Questions:

Attempt:

Correct:

Wrong:

Percentage:

2 thoughts on “ગુજરાતી શબ્દભંડોળ | Gujarati grammer test 2 | ગુજરાતી વ્યાકરણ 2”

Leave a Comment