પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ટેસ્ટ : police constable special test : 1

Quiz Application

👨‍✈️પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ક્વિઝ-2🎯

Topic : કોન્સ્ટેબલ સ્પેશિયલ

કુલ પ્રશ્નો : 100

દરેક પ્રશ્ન માટે 45 Sec નો સમય છે.

Time’s Up

score:

Quiz Result

by naukridarshan.in

Total Questions:

Attempt:

Correct:

Wrong:

Percentage:

4 thoughts on “પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ટેસ્ટ : police constable special test : 1”

  1. At the beginning, I was still puzzled. Since I read your article, I have been very impressed. It has provided a lot of innovative ideas for my thesis related to gate.io. Thank u. But I still have some doubts, can you help me? Thanks.

    Reply

Leave a Comment