પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ટેસ્ટ : police constable special test : 1

Quiz Application

👨‍✈️પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ક્વિઝ-2🎯

Topic : કોન્સ્ટેબલ સ્પેશિયલ

કુલ પ્રશ્નો : 100

દરેક પ્રશ્ન માટે 45 Sec નો સમય છે.

Time’s Up

score:

Quiz Result

by naukridarshan.in

Total Questions:

Attempt:

Correct:

Wrong:

Percentage:

Leave a Comment