પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ટેસ્ટ/ police constable test 2

Quiz

પોલીસ કોન્સ્ટેબલ મોક ટેસ્ટ : 10

Topic : કોન્સ્ટેબલ સ્પેશિયલ MCQs

કુલ પ્રશ્નો : 100

દરેક પ્રશ્ન માટે 60 Sec નો સમય છે.

Time’s Up

score:

Quiz Result

by naukridarshan.in

Total Questions:

Attempt:

Correct:

Wrong:

Percentage:

2 thoughts on “પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ટેસ્ટ/ police constable test 2”

Leave a Comment