પોલીસ કોન્સ્ટેબલ 2019માં લેવાયેલ પેપરનાં પ્રશ્નો / police constable 2019 paper questions

Quiz Application

Topic : પોલીસ કોન્સ્ટેબલ Paper 2019

કુલ પ્રશ્નો : 50

દરેક પ્રશ્ન માટે 60 Sec નો સમય છે.

બધાને ટેસ્ટ માટે Best of Luck

Time’s Up

score:

Quiz Result

by naukridarshan.in

Total Questions:

Attempt:

Correct:

Wrong:

Percentage:

4 thoughts on “પોલીસ કોન્સ્ટેબલ 2019માં લેવાયેલ પેપરનાં પ્રશ્નો / police constable 2019 paper questions”

Leave a Comment