ભારતવર્ષની ભવ્યતા | GCERT સામાજિક વિજ્ઞાન ક્વિઝ | social science quiz

Quiz Application

GCERT MCQs : ધોરણ-6 (સત્ર-1)

વિષય : સામાજિક વિજ્ઞાન

પ્રકરણ-1 : ભારતવર્ષની ભવ્યતા

કુલ પ્રશ્નો : 20

દરેક પ્રશ્ન માટે 25 Sec નો સમય છે.

Time’s Up

score:

Quiz Result

by naukridarshan.in

Total Questions:

Attempt:

Correct:

Wrong:

Percentage:

2 thoughts on “ભારતવર્ષની ભવ્યતા | GCERT સામાજિક વિજ્ઞાન ક્વિઝ | social science quiz”

  1. I am currently writing a paper that is very related to your content. I read your article and I have some questions. I would like to ask you. Can you answer me? I’ll keep an eye out for your reply. 20bet

    Reply

Leave a Comment