સામાજિક વિજ્ઞાન ટેસ્ટ | social science quiz test

Quiz Application

GCERT MCQs : ધોરણ-6 (સત્ર-1)

વિષય : સામાજિક વિજ્ઞાન

પ્રકરણ-1 : આદિમાનવથી સ્થાઈ જીવનની સફર

કુલ પ્રશ્નો : 20

દરેક પ્રશ્ન માટે 25 Sec નો સમય છે.

Time’s Up

score:

Quiz Result

by naukridarshan.in

Total Questions:

Attempt:

Correct:

Wrong:

Percentage:

4 thoughts on “સામાજિક વિજ્ઞાન ટેસ્ટ | social science quiz test”

Leave a Comment